Gingerbread "Saturn in the glaze"


пряник пломбир в глазурі

Gingerbread "Cream"


пряник пломбир в глазурі

Gingerbread "Umka in the glaze"


Gingerbread "Honeyed"